Všeobecné podmienky používania

Zaregistrujte sa alebo použite pre prihlásenie Váš účet na        

Zmluvné podmienky pre používanie služby Reply.sk

Služba Reply.sk je poskytovaná za dole uvedených zmluvných podmienok. Použitím služby vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami, účinnými v okamihu použitia služby.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na tejto stránke a vstúpia okamžite v platnosť ihneď po ich zverejnení.

Prevádzkovateľom servera a služby Reply.sk je spoločnosť WEB VICTORY, s. r. o., so sídlom Rakoľuby 243 , 916 31  Kočovce, IČO: 45 272 751.

Služba Reply.sk

 1. Reply.sk umožňuje:
  • Vkladať otázky
  • Vkladať odpovede na otázky
  • Hodnotiť otázky a odpovede
  • Vkladať hlasovanie k otázke
 2. Vkladať otázky a odpovede, hodnotiť otázky a odpovede môžu iba registrovaní používateľa po prihlásení na server.
 3. Prezrieť si otázky a odpovede, vyhľadávať otázky a odpovede, hlasovať v hlasovaní, prezrieť si profil používateľov môžu i neregistrovaní používatelia.
 4. Vloženú otázku, odpoveď alebo hlasovanie môže používateľ zmazať alebo upraviť.

Zmeny služby

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo prerušiť službu, obmedziť alebo zablokovať prístup k službe bez predchádzajúceho upozornenia.

Vložený obsah

Používateľ služby prehlasuje, že:

 1. Vlastní všetky práva k vloženému obsahu alebo má dostatočné právo k postúpeniu práv prevádzkovateľovi  ako je napísané v týchto podmienkach.
 2. Preberá všetky záväzky, spojené s licenčnými a ďalšími poplatkami vyplývajúcimi z  používania ním vkladaného obsahu.
 3. Vkladá na server svoje vlastné obrázky alebo má zaistený súhlas osôb, ktorých obrázky  sú na server vložené.
 4. Ním vkladaný obsah nie je urážlivý, neporušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva voči tretej osobe.

Vlastníctvo práv, postúpenie práv používateľom

 1. Používateľovi zostáva vlastníctvo k celému obsahu, ktorý vloží na server Reply.sk.
 2. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi neodvolateľné, neobmedzené, celosvetové a bezplatné ne-exkluzívne právo vložený obsah používať, reprodukovať, upravovať, postúpiť práva k obsahu tretej osobe, použiť k reklame, zobraziť a verejne prezentovať.

Zrušenie registrácie:

 1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.
 3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Monitoring obsahu

 1. Prevádzkovateľ nie je viazaný povinnosťou monitorovať službu a obsah akýmkoľvek spôsobom. 
 2. Prevádzkovateľ nekontroluje pravidelne správnosť a spoľahlivosť obsahu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, či odstrániť akýkoľvek obsah v akúkoľvek dobu.
 4. Názory, rady, stanoviská, služby, ponuky alebo iné informácie, obsah vyjadrené  treťou stranou vrátane používateľa sú iba ich a nie prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ sa nestotožňuje ani nie je  zodpovedný za správnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady, informácie alebo stanoviska vyjadreného prostredníctvom služby.

Osobné údaje

 1. Používateľ služby súhlasí s tým, že tieto osobné údaje budú použité výhradne pre účely prevádzkovateľa a k prevádzke služby Reply.sk.
 2. Používateľ súhlasí s tým, že kontaktné osobné informácie budú použité pre účely zasielania informácií súvisiacich s prevádzkou služby a informácií o marketingových a pripravovaných aktivitách prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ servera Reply.sk. sa zaväzuje, že bez súhlasu používateľa osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe ďalším stranám, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon. Prístup k osobným údajom je umožnený iba vybraným osobám pracujúcich pre prevádzkovateľa servera Reply.sk.
 4. Spoločnosť WEB VICTORY, s. r. o. je v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. v platnom znení zaregistrovaná Úradom pre ochranu osobných údajov. Zadaním osobných údajov do formulára servera Reply.sk je potvrdený súhlas s hore uvedeným účelom použitia Vašich osobných údajov a skutočnosť, že tieto informácie poskytujete dobrovoľne.

Zakázané je:

 1. Vkladať príspevky, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 2. Vytvárať duplicitné registrácie, takéto registrácie môžu byť zablokované bez predchádzajúceho upozornenia
 3. Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile používateľa
 4. Vkladať otázky do iných kategórií, než kam patria, tieto otázky sú mazané (prípadne presunuté administrátorom)
 5. Vkladať duplicitné otázky a odpovede, takéto otázky a odpovede budú vymazané bez predchádzajúceho upozornenia. Pri opakovanom porušení môže byť používateľ zablokovaný
 6. Mazať a následne pridávať rovnakú otázku za účelom zobrazovania sa v najnovších otázkach. Toto akceptujeme až po 4-och týždňoch a ak otázka nebola zodpovedaná
 7. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených príspevkov, a to vrátane textu a fotografií.
 8. Používateľ je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať príspveky (prípadne celé konto!), ktoré:
 10. porušujú vyššie uvedené pravidlá,
 11. boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 12. Reply.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.

Zneužitie služby Reply.sk

 1. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zamedziť aktívny prístup k službe Reply.sk používateľovi, ktorý zneužije službu k neoprávneným obchodným účelom bez súhlasu prevádzkovateľa služby alebo službu zneužije k reklamným účelom.
 2. Používateľ služby Reply.sk nie je oprávnený informácie získané počas používania služby akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, publikovať, či inak ďalej šíriť za iným účelom, než pre svoje osobné využitie.
 3. V prípade, že prevádzkovateľ zistí porušenie týchto podmienok alebo pokus o porušenie podmienok, vyhradzuje si právo okamžite zamedziť prístup k službe a zahájiť odpovedajúce právne kroky.

Zodpovednosť a záruky

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených otázok, a to vrátane priložených obrázkov a súborov.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť obsahu na serveri Reply.sk
 3. Prevádzkovateľ neručí za to, že služba bude nepretržitá a bezchybná.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadne záruky a zodpovednosť za škody alebo ujmu vzniknutú na základe použitia služby a obsahu na serveri  Reply.sk
 5. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať obsah bez predchádzajúceho súhlasu používateľov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2011.